O badmintonu vme ve, je to nae hra!

diskuze

e-shop

Badmintonov diskuze

Zapojte se i vy do diskuzek Badminton webusvmi pspvky.

! Mte-li dotaz na Michala Turon, pite do On-line poradny


21.05.2015 19:22
Peter Zavodsky
pspvek k lnku Pavel Drank jr.
zdravim Pavle, rad by som si dojednal trenink + poradil nejaku halu na Prahe 5, som uplny zaciatocnik a pripadne by sa pridal aj kolega, dik vopred za info
20.05.2015 18:57
Walt
Ahoj, je to velmi smutne1 ude1adlost aa0je to velke1 škoda česadkfdch pote1adpěčů aa0vůbec těchto lided. Ale každfd, kdo se chce na te9to lokaadlitě pote1adpět (myšadleno tedm proadve9zt zde hloubadkovfd ponor vzduch, triadmix) by se měl zamysadlet, zda me1 na to, jak po techadnicke9 stre1nce (odpoadvedaddaadjedced vfdstroj logisadtika) tak po stre1nce psyadchicke9, ktere1 zde ua0těchto ponorů hraje nesmedradnou roli. Již někoadliadkre1t jsem se na te9to lokaadlitě pote1adpěl ia0poměrně hluadboko aa0vedm, že na takoadve9m typu pornou je zapoadtřebed velkfd more1l, ovle1adde1ned emoced aa0nepodadlehadnuted ve1bened hluadbin, proadtože čedm je pote1adpěč hlouadběji, tedm se ia0zvyadšuje pravadděadpoaddobadnost, že dojde ka0nějake9 mimoadře1dne9 ude1adlosti pod vodou aa0ne1sledně ia0na hlaaddině. Dnes je va0mf3dě (a vyznaadvaadčům DIR aa0daladšedch jinfdch sysadte9mů se to asi nebude ledbit) po ze1kladadnedm kurzu si nakouadpit vešadkerfd dostupnfd pote1adpěčadskfd mateadrie1l aa0pokouadšet osud. Toto jedadne1ned určitě neni podle me9ho ne1zoru spre1vně aa0je to velmi rychle1 cesta ka0proadble9admům. Tento fakol je ale na ne1s na instrukadtoadrech, aby jsme vysvětadlili aa0učili uchaadzeče ať už ze1kladadnedho, či pokroadčiadle9ho nebo speadciade1ladnedho kurzu ka0pokoře pod vodned hlaaddiadnou, proadtože jakmile si někdo začne mysadlet, že ovle1de1 vše, je to vstuadpenka do sra…k .(tedmto nemysadledm tento předadpad) Disadkuadtoadvat nad tedm zda pote1adpěči zahyadnuli na baroadtrauma plic či jinfdch orge1nů za0přeadtlaku způadsoadbene9 např. streadsem, či larynadgoadspasadmem po vnikadnuadtedm zmrazku za0druadhe9ho stupně PA nebo kysadledadkoadvou toxiadciadtou po pouadžited nevhodne9 směsi (v te9to hloubce toxicke9) je už asi zbyadtečne9, proadtože tato rizika jsou va0těchto podadmednadke1ch běžne1 aa0eliadmiadnujed je jen zkuadšeadnosti aa0dobrfd vfdcvik. — Utoadnuted může bfdt způadsoadbeno prakadticky čedmadkoadliv od nedoadstatku dfdchaadcedho me9dia, až po panicke9 stavy navoadzene9 nespre1vadnfdm pouadžedadve1adnedm pot. vfdstroje nebo prosadtfdm vytrhadnuadtedm autoadmaadtiky. Toto určed až soudned znaadlec va0oboru pote1adpěčadskfdch nehod. Kažaddoadpe1dně je podle me9ho nejaddůadleadžiadtějšed zachoadvat si určiadtou skromadnost aa0pokoru při takoadve9m to druho pote1adpěned. Ještě jedadnou Upředmadnou souadstrast pozůstaadlfdm aa0kamaadre1addům.a0Jirka
20.05.2015 18:32
Fifi
pspvek k lnku Pravidla badmintonu
Kdy podvm, me soupe vybhnout ze tverce kde m stt a smeovat? Podle lnku me pot co udem koek. Dky za odpove
05.07.2015 08:18
Rosenzweigh
pspvek k lnku Pravidla badmintonu
Ano, muze. Krome soupere to muze dokonce udelat i souperka. Avsak pozor (!), kosicek se nerika.
05.07.2015 08:19
Rosenzweigh
pspvek k lnku Pravidla badmintonu
Kosicky byvaji na podprsenkach.
20.05.2015 05:13
Lucas
Na to aby se nekdo stal nekoho tecerm (obzvlaste vy-vite-koho) neni potreba zadne Forum, ona staci troska lidske naivity a jde to i bez Fora a je to pak dost velky for A z toho vyplyva co? Bez Fora a nebo s Forem . vzdycky se nekdo najde, komu hrabe
20.05.2015 05:04
Gaby
26. 7. 2012 16:47 von tio Leider gehts uns wirklich so in der Sache :-)Vielleicht lasesn wir uns was Besseres einfallen. zB kf6nnten sich 20 Leser verpflichten, beim ne4chsten Raketa-Fest bis 6 Uhr Frfch ohnb4 Unterlass solizutrinken. Zum Beispiel! Bessere Ideen bitte auf den Tisch!
20.05.2015 04:48
Okay
napsal:Dobrfd den,V kroužku keramiky ve středu od 14.00 hod. jsou ještě volne1 metsda, začedne1me 6.10. Je nutne9 však vyipnlt přihle1šku a pokud možno doručit předem ( i e-mailem) do DDM. V předpadě, že to nestihnete, přineste přihle1šku na prvned schůzku. Děti majed možnost si pre1ci v keramicke9 dedlně 2x 3x neze1vazně vyzkoušet, poplatek za kroužek je spaltnfd až do 25.10.2010.
A všimli jste si, že jde o přehled , tedy o seznam, a že v smneazu nejsou uvedena že1dne1 pořadove1 čedsla a je tedy naprosto lhostejne9 jak jsou tfdmy seřazeny?
Kluci, jako dobrfd. Oceňuji vaši odvahu, chve1ledm ne1pad. Pro předště by to chtělo ještě trohcu propracovat, trohcu vedc se přpravit a udělat celkově akčnějšed (střihy, obre1zky, uke1zky, hudba ). Stejně ve1m fandedm a věředm, že to bude jen lepšed a lepšed a lepšed až to bude nejlepšed.Snad se někdy něčeho podobne9ho dočke1me i v Jihlavě
10.05.2015 13:38
Juan
Jen bych re1d připomněl, že nějake9 veřejne9 lezened tam, pokud budete přichyceni, patrně pvdoee i ke zrušened vfdjimky na Medvědici ... tak rozumně kluci!
10.05.2015 13:38
Ccvali
Můžete mě prosedm sdělit jestli už nyned-od 1.6.2012- probedhe1 u ve1s sasmoběr jahod?Od kolika do kolika hodin ? Kolik stojed 1kg ? Je to v lokalitě u vlakove9ho ne1dražed nebou Horky ?
Určitě se ple1nuju vedce rozepsat, jen she1nedm vedce ioamrnfced. Se1m jezdedm pouze na freelinech, takže s twinboardy/duo skates a dalšedmi neme1m tolik zkušenosted. Bylo by fajn, kdyby se ozval někdo, kdo na twinech nebo duoskatech se1m už nějakou dobu jezded a ze1roveň zkoušel i origine1lned freeline skates.Každope1dně v ze1sadě jde o něco podobne9ho, jako medt vůz nebo třeba oboje jede, pokud je to v dobre9m stavu. Ale jedno jede le9pe a zvle1dne to vedce různfdch kousků.
08.05.2015 22:59
Renata
pspvek k lnku Posledn krok
- často rybed prsty, ktere9 ale vůbec nemajed že1dne9 vfdživne9 hodnoty pro děti- Fly tyčinky tedy mfcsli tyčinky noesju vhodne9 pro male9 děti, kterfdm se teprve vyvedjed orge1ny, zatěžuje je to- učme děti jedst syrovou zeleninu, musedme třeba formou hry zne1m spoustu malfdch děted co majed odpor k zelenině v jake9koli formě, naše dcera dokonce jed i zeleninove9 sale1ty, jed veškerou zeleninu a to v jake9koli podobě (doma vaředme lilek, cuketu, mrkev, vfdvary atd.), samozřejmě che1pu např. odpor k růžičkove9 kapustě, nikdy nikdo nebude jedst k jeddlu všechno, ale je potřeba, aby děti měly dobrfd ze1klad v dnešned době je to same1 obezita. Dětem se nyned tvořed tukove9 buňky, ktere9 si do paměti ukle1dajed veškere9 ty zbytečne9 cukry a tuky, a později jsou pak proble9my (zne1me to určitě všichni, když ve 30ti či 40ti me1me proble9m zhubnout a naopak rychle přibedre1me).- jsem pro, aby sladke9 (jako palačinky, krup. kaše..) byly spedše jako svačina což v jinfdch školke1ch opravdu majed, jakoby na sneddani a krup. kaše, ale jako oběd mi toto přijde nepřiměřene9, samozřejmě vedme, že děti sladke9 milujed- proti luštěnine1m nic neme1m, asi dětem nechutnajed, ale myslete na to, že jsou velice zdrave9 a majed vysoke9 vfdživove9 hodnoty na rozdedl od rybedch prstů, nebo vepřove9ho masa- veškere9 kuličky a corny do mledka mi přijdou trochu divne9 jako svačina, považovala bych to jako sneddani, ale asi věc ne1zoru- jsem ochotna přidat penedze třeba do Klubu rodičů a přidat tak školce na ne1kup zeleniny a ovoce, aby měly děti k dispozici v le9tě na zahradě medsu s ovocem jako třeba medsu s oloupanfdmi pomeranči a mandarinkami, dalšed den třeba papriky, jabka atd. V zimnedch měsedcedch bychom se tomu obvzle1šť vyhfdbat neměli, je potřeba vitamedny, aby děti nemarodily!!Zemanove1 Michaelamaminka Ste1zinky
08.05.2015 21:58
Arngelo
Iveta napsal:Holednky Hunter co dodat? Klasika kaslik. Pamatuji si na sve9 prvned, koupene9 v Edinburghu. Pro skotske9 počased idee1lned, z přemedry vzorů mě sice přeche1zel zrak, nakonec jsem zvolila typickou skotskou kostku (ladedced k zakoupene9 vlněne9 sukni). Holednky jsem ocenila mnohokre1t kromě skvěle9ho zpracove1ned a kre1snfdch designů jsou jedinečne9 i v tom, že se v nich vůbec, ale opravdu vůbec, nepoted nohy. Což se o jinfdch značke1ch ředct nede1 :-))
08.05.2015 09:13
Xiomara
Vypade1 to, že junior četl česke9 dissuke. Na tento genie1lned ne1pad jsem narazil několikre1t. Děsne9, co mezi ne1mi choded 'malfdch Hitlerů', kteřed to mysled zcela dobře!Pre1vo na existenci - ano, Israel vznikl ne1silně. Jenže vtip je v tom, že takove9 jsou poče1tky většiny ste1tů - někdo někam přišel, někoho pobil nebo vyhnal a zem si přisvojil. V Evropě asi nened jedinfd ste1t, kterfd by takto nevznikl. A nevedm, zda vůbec někde je takovfd...Dlouhodobe9 řešened? Na vedc než pe1r desedtel let? Je1 si mysledm, že Israel je norme1lnedmi prostředky dlouhodobě neudržitelnfd. A jestli chce žedt obklopen radioaktivned poušted si nemysledm.
08.05.2015 08:31
Zoya
pspvek k hale Hala UJEP
Nevedm proč to přijde parodicke9, ale na letnedch tranujedch se tfdmy jmenujed různě. Nevedm o moc tranujedch kde by byli mezi tfdmy nějake9 oficie1lned jme9na. Turnaj v Ne1chodě každoročně zedske1ve1 většed renome9 a kvalitu. dačastned se ho hre1či, kteřed hrajed extraligu, 1.ligu ale i faplned amate9ři, kteřed hrajed pro radost. Take9 nevedm proč by florbal.cz měl zakle1dat nějakou složku vtedpky . Server florbal.cz je florbalovfd server, kterfd by měl informovat o florbalove9m děned celfdm spektrem od extraligy po letned tranuje a ne jen vybranfdmi skupinami vyvolenfdch. Jsem moc re1d, že se tu objevila i zpre1va o takove9m tranuji a redakci za to moc děkuju!
No,jakožto odbornfd pocrdae jsem novou verzi již otestoval z deb baledčku a mohu ředct,že opravdu byla použita aktue1lned verze Vašeho překladu ;-)Což je potěšujedced zjištěned.Tento překlad se mi zde1 vhodnfd.Možne1 bych některe9 řetezce pojmenoval malinko jinak.Až novou verzi prozkoume1m pečlivě ,napedši nějake9 poznatky a předpadně malinkate9 pozne1mky ;-)
07.05.2015 19:19
bflm psvz
pspvek k lnku Taktick pprava
Jak vyhrt
04.05.2015 11:45
Zdena
Benteck spchy ve vech kategorich jsou zsluhou skvlch trninkovch podmnek a nejlepho trenra v R pana Petra Martince.
03.05.2015 22:31
Petr
Ahoj, chci se jen zeptat, kde si nechvte Ostravci vypltat badmintonov rakety? Ridera, SCko, Fajn? Dkes Petr
17.04.2015 13:49
La
pspvek k hale SportCentrum Radonice
Dobr den, s badmintonem teprve zanm, ale za to vdy vyel voln kurt na jinou halu a tato m jednu ohromnou vhodu proti dosavadnm a tou je souvisl svtlo mezi kurty a nikoli nad kurtem tedy pi pohledu nahoru nen vidt jen svteln bod, ale mek. Tedy za m pokud to bude jen trochu mon mme jasnho vtze kam jt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

Vloit nov pspvek do diskuze


Proven badmintonov haly s komenti:

Badminton Praha | Badminton Brno
Badminton Ostrava

Pravidla badmintonu

 

Badmintonov zpravodaj

  • Nechte si pravideln zaslat nejzajmavj novinky ze svta badmintonu!

O projektu | Kontakty | Odkazy | Nabdka pro firmy | Reklama na serveru | RSS


Partnei: Yonex - nejlep vybaven na badminton | Badmintonov rakety nakoupte vhodn na Sportobchod.cz | Test kolekovch brusl | Badmintonov rakety Victor | Trp vs Pepa Mech | SportServisOza


2006-2018 Vechna prva vyhrazena. Jakkoliv pouit materil z tohoto webu je mon pouze s vslovnm souhlasem autor RSS